Hišni red FŠD

V skladu s Statutom Frančiškovega zavoda Maribor z dne 25. 9. 2013 je ravnatelj Frančiškovega študentskega doma sprejel:

HIŠNI RED FRANČIŠKOVEGA ŠTUDENTSKEGA DOMA

I. NAMEN

1. člen
§1 Frančiškov študentski dom (v nadaljnjem besedilu FŠD) je namenjen študentom, katerim želimo v času njihovega študija zagotoviti čim boljše študijske in bivalne pogoje. Hkrati je FŠD tudi kraj učenja sobivanja z drugimi in kraj priložnosti za osebnostno rast. Hišni red je v službi doseganja teh ciljev.
§2 Ob prijavi je potrebno opisati svoje družinske razmere oz. socialno stanje in predložiti priporočilo domačega župnika.
§3 Stanovanje v FŠD lahko dobijo tisti študentje, ki imajo status dodiplomskega študenta, so po svoji socialni situaciji do tega upravičeni in sprejemajo namen, načela in red FŠD. V primeru izgube statusa, o študentovem nadaljnem bivanju v FŠD-ju odloča direktor.
§4 Pravica do uporabe stanovanja se načeloma daje in podaljšuje za eno leto, in sicer če študentje za to izpolnjujejo pogoje tako za sprejem kakor za podaljšanje (do 31. oktobra potrdilo o rednem vpisu, korekten odnos do FŠD in držanje reda v njem).

II. DEJAVNOSTI V ŠTUDENTSKEM DOMU

2. člen
§1 V študentskem domu potekajo skozi leto različne dejavnosti.
§2 Vsak ponedeljek je po večerni sv. maši skupno srečanje vseh študentov FŠD, ki je obvezno in je namenjeno medsebojnemu povezovanju, obveščevalnim in vzgojnim sestankom ter duhovni obogatitvi. V kolikor se kateri izmed študentov zaradi opravičenega razloga srečanja ne more udeležiti, mora svojo odsotnost opravičiti ravnatelju FŠD.
§3 Srečanja s študenti, ki želijo v času svojega študija poglobiti svoj odnos z Bogom in sovrstniki.
§4 Neobvezne priložnostne dejavnosti, pri katerih so študenti povabljeni, da po svojih zmožnostih, talentih in prostem času ustvarjalno sodelujejo.

3. člen
V kolikor kateri izmed študentov želi, se lahko bratom pridruži pri obhajanju svete maše in drugih bogoslužnih dejavnostih v cerkvi.
Prav tako je študentom na razpolago kapela za osebno molitev.

III. SODELAVCI RAVNATELJA

4. člen
Študentski svet stanovalcev (v nadaljnjem besedilu ŠSS) na začetku študijskega leta izvoli svojega predstavnika ter nato skupaj z ravnateljem FŠD izbere še odgovorne za sledeča posamezna področja:
Odgovorni za duhovno življenje, ki koordinira pripravo in sodelovanje pri skupni ponedeljkovi večerni sv. maši v cerkvi, animira in spodbuja molitveno življenje in udeležbo na duhovnih dogodkih.
Odgovorni za družabno življenje, čigar naloga je, da na skupnih srečanjih poskrbi za različne družabne igre, izbor pesmi in glasbeno spremljavo, čez leto pa spontano organizira kakšen družaben večer. Poskrbi tudi za majhno in izvirno presenečenje ob rojstnih dnevih in godovih.
Odgovorni za seznam čiščenja in ločevanja odpadkov (papir, BIO, embalaža, steklo in mešano), poskrbi, da je seznam za čiščenje in praznjenje kant za smeti pravočasno razobešen na oglasni deski.
Odgovorni za fotografijo in tehniko, ki skrbi za slikovni material dogajanja v FŠD in morebitno tehnično pomoč pri skupnih srečanjih ter poišče nekoga, ki napiše kratko poročilo o dogodku za kroniko. Slikovni material in poročilo nato posreduje ravnatelju.
Odgovorni za finance, čigar naloga je zbrati denar, ki ga študenti zbirajo za morebitne dodatne stroške v FŠD. Denar skrbno hrani in vodi evidenco.

5. člen
Ravnatelj, si izmed študentov lahko izbere tudi ožji krog sodelavcev, ki mu pomagajo pri ustvarjalnem načrtovanju, izvajanju skupnih projektov v FŠD ter vrednotenju dela v njem. V ta namen se z njimi sreča enkrat na mesec oziroma po dogovoru.

IV. UPORABA SKUPNIH PROSTOROV

6. člen
§1 Študenti imajo pri uporabi skupnih prostorov na razpolago skupno družabno sobo, kuhinjo in fitnes. Po dogovoru z ravnateljem je za priložnostna srečanja možna tudi uporaba večnamenske dvorane oz. učilnic v 1. nadstropju. Študenti lahko za osebno in skupno molitev uporabljajo tudi kapelo in cerkev.
§2 Uporaba dvigala je mogoča po dogovoru z ravnateljem FŠD.
§3 Skupna družabna soba je namenjena srečevanju študentov, raznim igram, gledanju televizije, igranju kitare, branju, učenju, …
§4 Za skupne prireditve in druge oblike družabnosti (npr. miklavževanje) se lahko uporabi tudi večnamenska dvorana v 1. nadstropju.
§5 Ravnatelj določi, do katere ure je druženje ali praznovanje v dvorani dovoljeno. Praznovanja nato potekajo pod naslednjimi pogoji:
– predloge za družabno življenje zbira predstavnik za družabno življenje, ki v dogovoru z ravnateljem organizira praznovanje. Za vsako praznovanje se določi organizatorja praznovanja;
– organizator je dolžan obvestiti stanovalce doma o praznovanju;
– za vsako skupno prireditev se določi odgovorna oseba, ki skrbi za red med prireditvijo in obvezno čiščenje po njej. Če prostora po prireditvi ne očisti organizator, čiščenje opravi osebje študentskega doma na stroške organizatorja.

V. PRAVICA DO OBISKOV

7. člen
§1 Študenti obiskov ne smejo voditi v svoje sobe. Izjema so obiski po dogovoru z ravnateljem FŠD.
§2 Možnost za pogovor s prijatelji, sošolci, starši … imajo študenti v skupni družabni sobi.
§3 Obiski, ki jih študent sprejme v družabni sobi, se lahko zvečer v njej zadržijo najkasneje do 24.00 ure. Vsak študent mora poskrbeti, da po odhodu obiskov, sprejemnica ostane čista. Pomembno je, da študenti z obiski ne obremenjujejo in motijo drugih stanovalcev.

VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

8. člen
Študenti so v FŠD odgovorni tako za red in čistočo v svojih sobah kot tudi v skupnih prostorih. Počistiti je treba hodnike in skupne prostore (družabna soba, kuhinja, fitnes in kapela).

9. člen
Čiščenje skupnih prostorov je določeno s seznamom, ki je razobešen na oglasni deski in zanj skrbi za to določen študent.

10. člen
V kolikor študenti in ravnatelj opažajo, da skupni prostori niso primerno očiščeni ali da razpored za čiščenje ni pravočasno razobešen na oglasni deski so se dolžni medsebojno opomniti in poskrbeti, da skupni prostori ne bodo ostali neočiščeni.

11. člen
Študenti skrbijo za ločeno zbiranje papirja, plastike in ostalih odpadkov.

12. člen
V kolikor študenti opazijo v svojih sobah ali skupnih prostorih okvaro na katerem izmed predmetov, morajo o tem obvestiti ravnatelja FŠD. Le-ta poskrbi, da se nastala okvara odpravi s pomočjo za to usposobljenih delavcev.

VII. ZAKLEPANJE VRAT IN DODATNI IZHODI

13. člen
Študenti imajo možnost prihajanja in odhajanja v FŠD med 6.00 uro zjutraj in 24.00 uro zvečer.
Vhodna vrata morajo študenti sproti zaklepati.

14. člen
Z začetkom bivanja v FŠD, prejme vsak študent 3 ključe oz. el. kartico (ključ vhodnih vrat, vmesnih vrat in svoje sobe). Ob izselitvi je treba vrniti vse ključe.

15. člen
Študent, ki je izgubil ključ vhodnih vrat ali svoje sobe, je dolžan takoj (še isti dan!) obvestiti ravnatelja FŠD ter poravnati stroške zamenjave ključavnice in ključev za vse sostanovalce. Dolžan je poravnati tudi vse druge stroške, ki nastanejo ob zamenjavi ključavnice.

VIII. PRAVICE STANOVALCEV

16. člen
(temeljne pravice)
§1 Vsak stanovalec ima pravico do nemotenega študija, vzgoje in počitka.
§2 Po sobah in v skupnih prostorih ter drugod v notranjosti študentskega doma ali samostana NI DOVOLJENO kajenje. Ravno tako kajenje ni dovoljeno v atriju samostana.

17. člen
(pravica stanovalca do sobe in vselitve v sobo)
§1 Stanovalec, ki je bil sprejet v FŠD, ima pravico praviloma od 1. oktobra do 25. septembra naslednje leto uporabljati sobo, ki mu je dodeljena, ter vse skupne prostore študentskega doma in opremo v njih. Vselitev v sobo se po navadi izvede 1. oktobra oziroma prej po dogovoru z ravnateljem FŠD. Nastanitvena pogodba se sklene za obdobje od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta po sklenitvi pogodbe. Ob podpisu pogodbe, s strani najemodajalca in najemojemalca, vsak dobi en izvod pogodbe.
§2 Ravnatelj FŠD si lahko glede na svoje potrebe oziroma delovanje FŠD v Nastanitveni pogodbi za čas od 1. julija do 31. avgusta pridrži pravico, da stanovalcu:
• ponudi drugo sobo in v nastanitveni pogodbi dodeljeno sobo stanovalca uporabi za druge svoje potrebe,
• da stanovalcu v času, ko najemodajalec potrebuje vse ali večji del sob, ne zagotovi možnosti bivanja v FŠD,
• da stanovalcu v času, ko najemodajalec ne deluje, ne zagotovi možnosti bivanja v FŠD.
§3 Ravnatelj FŠD v primeru, da nastane ena od situacij iz prejšnjega odstavka, svojo zahtevo oziroma predlog stanovalcu pisno sporoči najkasneje do 1. junija tekočega leta. Stanovalec mora za čas in v roku, ki je določen v pisnem obvestilu vodstva FŠD izprazniti dodeljeno sobo po nastanitveni pogodbi.
§4 V primeru, da ravnatelj FŠD stanovalca obvesti o potrebi po izpraznitvi dodeljene sobe in možnosti preselitve v drugo sobo, mora stanovalec, ki želi v FŠD bivati tudi v času, za katerega ravnatelj zahteva izpraznitev dodeljene sobe (med 1. julijem in 31. avgustom), o tej želji pisno obvestiti vodstvo podenote najkasneje do 15. junija. Ravnatelj FŠD stanovalca pisno obvesti o novi začasno dodeljeni sobi najkasneje do 30. junija.
§5 Ravnatelj FŠD lahko posameznemu stanovalcu, ki se ne ravna v skladu s Hišnim redom, za določen čas ali do izteka pogodbe omeji pravico do uporabe skupnih prostorov. V nujnih primerih (nevarnost, nujno vzdrževanje stavbe, zaradi večjih težav s sostanovalci in podobno) lahko ravnatelj zahteva preselitev v drugo sobo ali prekine najemno pogodbo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Hišni red se objavi na oglasni deski FŠD in na spletni strani FŠD. Ravnatelj FŠD mora obravnavati hišni red na prvem skupnem sestanku z vsemi stanovalci.

V Mariboru, 1. 10. 2018

br. Janez Papa
ravnatelj Frančiškovega študentskega doma

V formatu PDF >>>