Pridružitev veliki baziliki Marije Velike

Pridružitev veliki baziliki Marije Velike (basilica maior sancte Mariae Maioris)

Kapitelj patriarhalne liberianske bazilike v Rimu (bazilike Marije Velike) je dne 11. februarja 1906 mariborsko cerkev sv. Marije, Matere usmiljenja, pridružil in povezal z večjo baziliko Marije Velike v Rimu. Tako more cerkev sv. Marije, Matere usmiljenja doseči vse milosti, odpustke, predpravice in dovoljenja, ki so jih rimski papeži podelili liberijanski baziliki (baziliki Marije Velike).

Besedilo listine se glasi:

Capitulum et Canonici sacrosanctae patriarchalis Basilicae Liberianae de Urbe.
Dilecto Nobis Principi-Episcopo Michaeli Napotnik salutem in Domino sempiternam!

Pia ac singularis devotio, quam erga sacram Imaginem Deiparae Virginis, quae S. Lucae Evangelistae depicta manu in sacrosancta Nostra Liberiana Basilica multis abhinc saeculis asservatur, clariorque in dies elucet miraculis, quae Deus per illam omni tempore ad usque tempus praesens operatus est, habere Te constat, congrue promeretur, ut iis, quibus ex Apostolica dispensatione datum nobis est, favoribus Te prosequamur.
Quapropter eum a Nobis petieris, ut attenta praecipua religione, quam ergaipsam Dei Genitricem, eique tam specialiter dicatam Basilicam nostram Liberianam ex animo profiteris, Ecclesiam S. Mariae a miseric. Marb. sitam in dioecesi Lavantina sacrosanctae Basilicae Sanctae Mariae Maioris unire, aggregare et incorporare velimus, quo participationem et communicationem gratiarum, indulgentiarum, privilegiorum indultorumque Apostolicorum Nobis et Eidem Liberianae Basilicae a Summis Pontificibus concessorum dicta Ecclesia consequi possit et valeat.
Nos tam pio desiderio, quantum eum Domino possumus, satisfacere volentes, auctoritate ordinaria et qua vigore indultorum et privilegiorum Apostolicorum predictorum fungimur, et praesertim attenta facultate a fel. record. Clemente XII. per suas Litteras Apostolicas datas sub annulo Piscatoris die 8. Iunii 1736 Nobis benigne concessa, petitam aggregationem Tibi indulgemus, ita ut omnes utriusque sexus Christifideles ad praefatam Ecclessiam confluentes, rite tamen dispositi, iis indulgentiis, spiritualiibus privilegiis et gratiis frui, potiri et gaudere in forma Ecclesiae consueta possint, quae in praedictis Clementis XII. litteris continentur.

Indulgentiarum autem, spiritualium privilegiorum et gratiarum huiusmodi summarium est, quod sequitur, videlicet:
Plenariae in Festo Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis.
Partiales in Festo
– Purificationis Beatae Mariae Virginis, vigintiquinque annorum et totidem quadragenarum
– Visitationis, quinque annorum et quinque quadragenarum
– Praesentationis, quatuor annorum et quatuor quadragenarum
– in Festo Exaltationis Sanctissimae Crucis trium annorum et trium quadragenarum
– in Festo Dedicationis S. Michaelis archangeli, duorum annorum et duarum quadragenarum.
Item Indulgentiae stationales: Dominica prima Adventus; Feria IV. quator Temporum Decembris; Vigilia Nativitatis Domini; Die eiusdem Sanctissimae Nativitatis; Feria IV. quator Temporum Quadragesimae; Dominica secunda Quadragesimae; Feria IV. Maioris Hebdomadae; Dominica Resurrectionis Domini; Feria II. Rogationum; Feria IV. quator Temporum Pentecostes; in Festo Dedicationis S. Mariae ad Nives; Feria IV. quator Temporum Septembris.

In quorum praemissorum fidem praesentes per Reverendissimum Secretarium Nostrum subscriptas ac sigillo Capitulari munitas expediri mandavimus.
Datum ex Aula Nostra Capitulari apud S. Mariam Maiorem die 11. Mense Februario Anno MCMVI.

+Vincentius Card. Vannutelli m.p.
Patriarch. Bas. Lib. Archipresbyter.

Can. Titus Trocchi, Prot. Apostolicus, Secretarius Capituli.

Kapitelj in kanoniki svete patriarhalne liberijanske bazilike v Rimu
ljubemu nam knezoškofu Mihaelu Napotniku, večen pozdrav v Gospodu!

Očitno je, da imaš blago in enkratno pobožnost do svete podobe Matere in Device, ki jo je naslikal s svojo roko evangelist sv. Luka, pobožnost, ki se v naši sveti liberijanski baziliki goji že mnogo vekov in se iz dneva v dan bolj sveti potrjena s čudeži, ki jih je Bog po njej izvršil v vseh časih vse do sedanjosti. Zato je primerno, da te obdarimo s tistimi darovi, ki nam jih je dano po apostolski dopustitvi deliti.
Ker si nas torej zaprosil, naj upoštevamo posebno predanost, ki jo iz vse duše izražaš do Božje Matere in njej posebej posvečene liberijanske bazilike, želimo cerkev svete Marije od Usmiljenja v Mariboru v lavantinski škofiji zediniti, pridružiti in priključiti sveti baziliki Marije Velike. S tem more in zmore omenjena cerkev doseči soudeležbo in občestvo milosti, odpustkov, privilegijev in apostolskih indultov, ki so jih papeži podelili nam in tej liberijanski baziliki.
Ker želimo zadostiti tako pobožni želji, kolikor le moremo v Gospodu, z redno oblastjo, ki jo izvajamo v moči omenjenih apostolskih indultov in privilegijev, še posebej z dobrohotno podeljenim dovoljenjem Klemena XII. blagega spomina v apostolskim pismu z ribičevim prstanom z dne 8. junija 1736, ti naklanjamo zaprošeno pridružitev, tako da lahko vsi verni kristjani obeh spolov, ki se zberejo v omenjeni cerkvi in so pravilno razpoloženi, uživajo, prejemajo in uporabljajo odpustke, duhovne privilegije in milosti na način, ki je običajen v Cerkvi, kakor je vsebovano v omenjenem pismu Klemena XIII.

To pa je povzetek odpustkov, duhovnih privilegijev in takšnih milosti, kakor sledi, namreč:
Popolni odpustek na praznik Brezmadežnega spočetja, rojstva, oznanjenja in vnebovzetja bl. Marije Device.
Delni odpustek na praznik:
– očiščevanja bl. Marije Device (svečnica), 25 let in prav toliko kvadragen (štiridesetdnevje)
– obiskanja, 5 let in 5 kvadragen
– darovanja v templju, 4 leta in 4 kvadragene
– povišanja sv. Križa, 3 leta in 3 kvadragene
– posvetitve sv. Mihaelu nadangelu, 2 leti in 2 kvadrageni.
Stacijonski odpustek na prvo adventno nedeljo, decembrsko kvatrno sredo, na sveti večer pred Božičem, na sam božični dan, na postno kvatrno sredo, drugo postno nedeljo, veliko sredo, velikonočno nedeljo, prošnji ponedeljek, binkoštno kvatrno sredo, na praznik posvetitve sv. Marije Snežne, na septembrsko kvatrno sredo.

V overovitev povedanega smo naročili, naj naš častitljivi tajnik to pismo podpiše in opremi s pečatom kapitlja.

Poslano iz naše kapiteljske dvorane pri sv. Mariji Veliki 11. februarja 1906.

+Vincentius Card. Vannutelli l.r.
nadduhovnik patr. baz. lib.

Kanonik Titus Trocchi, apostolski prot., tajnik kapitlja


Pridružitev večji baziliki Marije Velike (v PDF) >>>